• SEnSE

良心消費 - 兩不一多

近年社會開始流行良心消費嘅概念,鼓勵大眾將消費由一種單純嘅經濟行為,轉化成為一種推動正面價值的社會行為,例如購買環保再造和公平貿易產品、光顧本土小店和社企,將社會意義融入日常生活當中,期望做到「兩不一多」。


兩不一多係啲咩?

「一不」=「不鼓勵額外消費」

要幫襯良心產品唔需要額外作出消費,只需要改善購物習慣,例如你鐘意飲咖啡,可以幫襯公平咖啡取代;如果要送禮,可以考慮購買社企既產品;如果想同屋企人朋友香港一日遊,可以參加大澳、鯉魚門或者元朗等由社企開辦嘅生態旅遊。 良心消費嘅目的係希望消費者將原來生活需要開支投放到社企上,不必增加消費,而同時達致滿足消費者嘅需求。


「二不」=「不是施捨」

良心消費「不是施捨」,而係鼓勵消費者以同等價錢購買物有所值嘅產品或服務,香港公平貿易聯盟曾經邀請記者做實驗,試食價錢相若的公平貿易同非公平貿易食品,例如朱古力、零食等,然後分辨兩者。結果記者無法從食品質量分辨出邊啲係公平貿易食品;換句話講,公平貿易產品的價格同質量與一般產品冇分別,實踐良心消費其實對消費者冇負面影響。


「一多」=「多一層意義」

支持良心消費係以行動建設一個負責任嘅社會,係「多一層意義」既消費。良心消費係超越個人物質上的需要,多咗一層盛載他人嘅意義,令弱勢社群能夠透過工作嚟賺取生活費、獲得尊嚴同埋成長嘅機會、並為主流社會所接受,一舉數得。


良心消費嘅核心概念係「取代」,每個人購物之前都可以做多少少,搵下相關社企/小店,嘗試新產品,將社會意義融入日常生活當中,「兩不一多」就好容易達成啦!